เพลงอาสา เพลงเทียน1 LYRICS

เทียนหนึ่งถูกจุดที่นี่ เทียนนี้ถูกจุดลุกไสว
เปลวเทียนถูกจุดที่ใจ เปลวไฟถูกจุดขึ้นมา...

เปลวไฟแห่งการลุกไหม้ เปลวไฟแห่งการศึกษา
เปลวไฟต่อสู่มายา เปลวไฟกล้าท้าผองภัย...

บางครั้งเทียนกระพริบริบหรี่ เมื่อมีลมกรรโชกโบกใกล้
บางครั้งเทียนแทบดับไป แทบไม่อาจต้านลมแรง...

...ศักดิ์ศรีที่เทียนส่องอยู่ เชิดชูศรัทธากล้าแกร่ง
แม้เป็นเทียนน้อยด้อยแสง แต่แฝงศรัทธาเนืองนอง

(เทียนหนึ่งถึงคราวมอดดับ ลาลับไปจากเพื่อนผอง
แต่ ณ ที่นี้เรืองรอง ขอเทียนน้องส่องทดแทน...)

lyrics59.com