LEA DANSALAN LAGLAGIPEM AWAN NAGKURANGAK LYRICS

kasla diyak maaaklon
pannakapukaw ko
kakaisuna nga ayat ko
dyak man ninamnama
a masulisog ka
bayat kaawan ko

narukop man gayam dayta nakem mo
kararwa ken pusom
di mo pinanunot toy sakripisyok
rigat ko ken tuok

nu pakaragsakam ti panagsabak
awan mabalin ko
nu namnamaem a di na kon kasapulan
siakon tay lipatam

nu naragasak ka dita sidong na
palubusan ka ngarud
ngem no dumteng to aldaw nga agbabawi ka
pammakawan ko diyak maipanamnama

laglagipem awan ti nagkurangak
ken nagbasulak
ta toy ayat nga impariknak
ket awan umartap oh owohhh

ngem di ingsuba mo nga saem ken limdo
pusok ti sinugatm oh owohhhh
apges ken panaas ti innak linak-am
kenka a manangallilaw

lyrics59.com