AJ HOGE GREEK FAMILY COMMENTARY LYRICS

Intercultural :Ko cùng văn hóa
difficulty : Sự khó khăn
stereotype : *ấn tượng bất di bất dịch
opener : người mở
flexible :mền dẻo linh động
illusion :ảo tưởng
typical :đặc trưng điển hình
narrow :chật hẹp hẹp hòi
contribution : sự đóng góp

lyrics59.com